Quy định về chức danh Giám đốc, Tổng giám đốc

Giám đốc/Tổng giám đốc được quy định như thế nào? Có tiêu chuẩn nào đặt ra cho đối tượng muốn trở thành GĐ/TGĐ không? Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Bài viết liên quan

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người được bổ nhiệm hoặc người được thuế để điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty;

Điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc:

 • có đầy đủ năng lực hành vi dân sự
 • không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định tại điều 18, Luật doanh nghiệp 2014
 • có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực DN hoạt động
 • ngoài ra, đối với mỗi loại hình công ty sẽ có những điều kiện, tiêu chuẩn khác đối với GĐ/TGĐ như tỉ lệ cổ phần…

Nghĩa vụ của GĐ/TGĐ:

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

 • Tổ chức thực hiện các việc trong quyền hạn;
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trongcông ty
 • Ký kết hợp đồng nhân danh công ty;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm;
 • Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi, nếu còn thắc mắc hoặc cần hỗ trợ các vấn đề pháp lý, quý khách hàng liên hệ Hottel 02463292936 để được hỗ trợ!

Trả lời