Đề nghị giao kết hợp đồng

Một đề nghị như thế nào được xem là thể hiện rõ đề nghị giao kết hợp đồng? Thông thường, một đề nghị phải đủ cụ thể cho phép hình thành hợp đồng khi được chấp nhận. Luật pháp các nước thường quy định một đề nghị giao kết hợp đồng phải hàm chứa tất cả các nội dung thiết yếu của hợp đồng dự định ký kết. Vậy pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về nội dung đề nghị giao kết hợp đồng. Hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Bài viết liên quan

Đề nghị giao kết hợp đồng là gì?

Theo Điều 386 BLDS 2015: Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng.

Nội dung pháp luật về đề nghị giao kết hợp đồng:

Đầu tiên, thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực

Một lời đề nghị giao kết có hiệu lực trong trường hợp:

  • Do bên đề nghị ấn định
  • Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên nhận được đề nghị nhận được đề nghị đó (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Các trường hợp được coi là nhận được đề nghị giao kết là:

+ Đề nghị được chuyển đến nơi cư trú, nếu bên được đề nghị là cá nhân; được chuyển đến trụ sở, nếu bên nhận được đề nghị là pháp nhân

+ Đề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề nghị

+ Khi bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các hình thức khác.

Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết

Trong một số trường hợp, bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp như sau:

  • Bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước hoặc cùng với thời điểm nhận được đề nghị;
  • Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề nghị có nêu rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó phát sinh.

Khi bên đề nghị thay đổi nội dung của đề nghị thì đó là đề nghị mới.

Hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng

Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể hủy bỏ đề nghị nếu đã nêu rõ quyền này trong đề nghị và bên được đề nghị nhận được thông báo về việc hủy bỏ đề nghị trước khi người này gửi thông báo chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.

Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  • Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng;
  • Bên được đề nghị trả lời không chấp nhận;
  • Hết thời hạn trả lời chấp nhận;
  • Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực;
  • Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực;
  • Theo thỏa thuận của bên đề nghị và bên được đề nghị trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.

Trên đây là tư vấn sơ bộ chúng tôi về vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Trả lời