Đối tượng của hợp đồng là gì?

Đối tượng của một hợp đồng là gì? Có những loại đối tượng nào thể hiện cho loại hợp đồng nào? Căn cứ pháp lý?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động một cách hợp pháp

Đọc thêm: Chi nhánh có được ký kết hợp đồng không?

1. Khái niệm:

– Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

– Bộ luật dân sự 2015 quy định về nội dung hợp đồng dân sự:

  • Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.
  • Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

              + Đối tượng của hợp đồng;

              + Số lượng, chất lượng;

              + Giá, phương thức thanh toán;

              + Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

              + Quyền, nghĩa vụ của các bên;

              + Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

              + Phương thức giải quyết tranh chấp.

Trong đó, mỗi một hợp đồng đều có đối tượng cụ thể. Ví dụ như hợp đồng mua bán tài hàng hóa thì đối tượng của hợp đồng là hàng hóa.

2. Có những loại đối tượng nào thể hiện cho loại hợp đồng nào? Căn cứ pháp lý:

2.1 Hợp đồng mua bán tài sản:

– Đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản là các loại tài sản: vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

– Tài sản là đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Phải là tài sản được phép giao dịch;
  • Phải được xác định cụ thể. Nếu là vật thì phải xác định rõ thông qua số lượng, đặc điểm… Nếu là quyền tài sản thì phải có giấy tờ hoặc các bằng chứng khác chứng minh thuộc quyền sở hữu của bên bán;
  • Không phải là tài sản đang bị tranh chấp về quyền sở hữu;
  • Không phải là tài sản đang bị kê biên để thi hành án;
  • Không phải là tài sản đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác;
  • Nếu đối tượng của hợp đồng mua bán là tài sản hạn chế giao dịch thì việc mua bán phải tuân theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục chuyển giao quyền sở hữu tài sản đó.

2.2 Đối tượng hợp đồng dịch vụ:

– Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ vào Điều 514 Đối tượng của hợp đồng dịch vụ của Bộ luật dân sự 2015 quy định: Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

VD: Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý thì đối tượng của hợp đồng là ” tư vấn pháp lý “…

2.3 Hợp đồng thuê khoán:

– Hợp đồng thuê khoán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê.

– Đối tượng của hợp đồng thuê khoán có thể là đất đai, rừng, mặt nước chưa khai thác, gia súc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tư liệu sản xuất khác cùng trang thiết bị cần thiết để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2.4 Đối tượng hợp đồng mượn tài sản:

– Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

– Tất cả những tài sản không tiêu hao đều có thể là đối tượng của hợp đồng mượn tài sản.

2.5 Hợp đồng gia công:

– Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

– Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Trả lời