Giám đốc chi nhánh có được ký kết hợp đồng không?

Giám đốc chi nhánh có những nghĩa vụ gì? Ngoài việc điều hành có được ký kết hợp đồng không? Quy định của pháp luật như thế nào?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Giám đốc công ty có được kiêm nhiệm kế toán không?

Đọc thêm: Quy định về chức danh Giám đốc, Tổng giám đốc

1. Nghĩa vụ của Giám đốc chi nhánh:

– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

– Giám đốc chi nhánh chịu toàn bộ trách nhiệm thực hiện chỉ thị và công việc từ tổng công ty.

2. Giám đốc chi nhánh có được ký kết hợp đồng không?

– Được thực hiện quyền đại diện của mình, khi:
+ Giám đốc đứng đầu chi nhánh không có quyền đại diện mà quyền này chỉ phát sinh khi nhận được ủy quyền của người địa diện của công ty.
+ Giám đốc công ty là người duy nhất có quyền đại diện cho công ty nên phạm vi ủy quyền rộng hay hẹp do Giám đốc quyết định; đồng thời, bất cứ lúc nào Giám đốc công ty cũng có quyền ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh.
Trường hợp ký các văn bản, hợp đồng nhân danh chi nhánh thì các văn bản, hợp đồng sẽ đóng dấu của chi nhánh. Trường hợp các văn bản, giao dịch để thực hiện các hoạt động kinh doanh của chi nhánh (đã đăng ký), nhưng nhân danh công ty thì giám đốc chi nhánh (nhận ủy quyền của giám đốc công ty) cần phải sử dụng con dấu của công ty.
– Đối với hợp đồng lao động, người đại diện theo pháp luật của công ty phải có văn bản ủy quyền cho giám đốc chi nhánh được ký và thực hiện hợp đồng lao động với người lao động và sử dụng con dấu của chi nhánh để đóng vào hợp đồng lao động.

Trả lời