Hợp đồng vô hiệu một phần là gì?

Hợp đồng vô hiệu một phần là gì? Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào? Nếu xảy ra trường hợp vô hiệu một phần trong hợp đồng thì hợp đồng có được tiếp tục thực hiện không?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định pháp luật năm 2020

Đọc thêm: Làm việc theo hợp đồng lao động có được tăng lương theo quy định nhà nước?

1. Quy định chung về hợp đồng có hiệu lực:

– Điều 116 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định về Giao dịch dân sự như sau: “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.

– Bên cạnh đó mục đích của Giao dịch dân sự là: “Mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích mà chủ thể mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó”.

– Khi ký kết bản hợp đồng thì mục đích mà hai bên đều hướng tới đó là: những quyền lợi của hai bên, mong muốn rằng khi ký kết được bản hợp đồng đó thì cả hai bên đều có thể đạt được.

Vì vậy, hợp đồng hợp pháp có hiệu lực là từ thời điểm giao kết. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Nếu xảy ra trường hợp vô hiệu một phần trong hợp đồng thì hợp đồng có được tiếp tục thực hiện không?

– Khi một hợp đồng đã được xác lập và giao kết thành công từ cả hai bên thì hợp đồng đó có hiệu lực.

– Trong bản hợp đồng có 1 điều khoản không có hiệu lực pháp luật (tức là bị vô hiệu), nghĩa là điều khoản đó không đáp ứng được 3 điều kiện tại Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015:

  • Chủ thể không có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
  • Chủ thể tham gia giao dịch dân sự không hoàn toàn tự nguyện;
  • Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

– Vì vậy, hợp đồng vô hiệu từng phần là khi một phần nội dung của giao dịch dân sự vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của giao dịch.

Trả lời