Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng là gì? Điều kiện để một hợp đồng có hiệu lực như thế nào? Có những loại giao kết hợp đồng nào thì được coi là có hiệu lực?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Hợp đồng lao động là gì? Lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động?

Đọc thêm: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định pháp luật năm 2020

1. Hợp đồng là gì?

– Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

– Đề nghị giao kết hợp đồng:

  • Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới bên được đề nghị.
  • Trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời.

2. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng:

– Căn cứ theo Điều 401 của Bộ luật dân sự 2015:

  • Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.
  • Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

– Hình thức giao kết hợp đồng:

  • Hình thức miệng (bằng lời nói): thường được áp dụng đối với các giao dịch dân sự được thực hiện ngay và chấm dứt ngay sau đó.
  • Hình thức văn bản: được áp dụng trong trường hợp các bên tham gia giao dịch dân sự thoả thuận hoặc pháp luật quy định giao dịch dân sự phải thể hiện bằng hình thức văn bản. Nội dung giao dịch được thể hiện trên văn bản có chữ kí xác nhận của các chủ thể vì vậy hình thức này là chứng cứ xác định chủ thể đã tham gia vào một giao dịch dân sự rõ ràng.
  • Hình thức giao dịch bằng hành vi: Giao dịch dân sự có thể được xác lập thông qua những hành vi nhất định theo quy ước đã đặt trước đó.

Trả lời