Cơ cấu tổ chức, quản lý trong công ty TNHH một thành viên

Loại hình doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên đang phổ biến hiện nay, được cá nhân, tổ chức lựa chọn làm loại hình để thành lập. Cơ cấu tổ chức và quản lý trong Công ty TNHH một thành viên sẽ như thế nào theo quy định pháp luật?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Thành lập doanh nghiệp nên lựa chọn Công ty TNHH hay Công ty cổ phần?

Đọc thêm: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Khái niệm:

– Công ty TNHH một thành viên: là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn điều lệ.

– Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Không được phát hành cổ phần vì vậy mà loại hình công ty này được khá nhiều người lựa chọn.

2. Cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

 • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
 • Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Trong đó:

– Hội đồng thành viên:

 • Do chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm 03 – 07 thành viên;
 • Quyền, nghĩa vụ và quan hệ làm việc của Hội đồng thành viên đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty;
 • Chủ tịch hội đồng thành viên do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc do các thành viên bầu theo nguyên tắc.

– Chủ tịch Công ty:

 • Do chủ sở hữu bổ nhiệm;
 • Nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty;
 • Điều lệ Công ty quy định quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty.

– Giám đốc, Tổng giám đốc:

 • Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Quyền và nghĩa vụ: Ký kết hợp đồng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, ban hành quy chế quản lý nội bộ,…

– Kiểm soát viên:

 • Chủ sở hữu quyết định số lượng Kiểm soát viên;
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.

Trả lời