Đặc trưng của hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động có những đặc trưng nào? Theo quy định của pháp luật hiện hành về sự ràng buộc pháp lý giữa người lao động và người sử dụng lao động…

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Quyền và nghĩa vụ của người lao động

Đọc thêm: Gia hạn visa cho người lao động Trung Quốc tại Việt Nam

1. Khái niệm:

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Người từ 15 tuổi trở lên và có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

Như vậy, hợp đồng lao động là một loại hợp đồng dân sự mang tính chất đồng nhất trong thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

2. Đặc trưng của hợp đồng lao động:

2.1 Hợp đồng lao động có sự phụ thuộc pháp lý của người lao động với người sử dụng lao động:

Khi tham gia vào quan hệ lao động, mỗi người lao động phải thực hiện các nghĩa vụ có tính cá nhân, đơn lẻ nhưng nhìn chung lại tạo thành một tập thể. Sự phối hợp trong tập thể quyết định hiệu quả công việc. Vì vậy, doanh nghiệp yêu cầu, ràng buộc, mệnh lệnh để tạo ra sự thống nhất, liên kết giữa những người lao động.

2.2 Hợp đồng lao động do đích danh người lao động thực hiện:

Hợp đồng lao động mang tính chất sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vì vậy, người lao động phải đảm bảo rằng công việc phải do chính người lao động thực hiện và cam kết không được chuyển dịch vụ cho người thứ ba. Đó là đạo đức, ý thức và nhân phẩm mà người lao động phải có trong quan hệ lao động.

2.3 Trong hợp đồng lao động có sự thỏa thuận của các bên thường bị khống chế bới những giới hạn pháp lý nhất định:

Doanh nghiệp có nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, trong đó bao gồm việc bảo vệ và tôn trọng nhân cách của người lao động nhằm duy trì và phát triển sức lao động trong điều kiện kinh tế hiện nay.

2.4 Hợp đồng lao động được thực hiện liên tục trong thời gian nhất định hay vô định:

Thời hạn của hợp đồng có thể được xác định rõ từ ngày có hiệu lực tới một thời điểm nào đó hoặc cũng có thể không xác định trước thời hạn kết thúc. Ở đây, các bên đặc biệt là người lao động không có quyền lựa chọn hay làm việc theo ý chí chủ quan của mình mà công việc phải được thi hành tuần tự theo thời gian đã được người sử dụng lao động xác định ( ngày làm việc, tuần làm việc).

Trả lời