Công ty có quyền cho nghỉ không hưởng lương hay không?

Trong quy định của bộ Luật lao động 2012, Công ty không có quyền cho người lao động nghỉ không lương khi chưa có sự thỏa thuận hoặc đồng ý từ người lao động.

Bài viết liên quan

Đọc thêm:Quy định của pháp luật về ngày nghỉ có hưởng lương

Đọc thêm: Điều chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng

1. Trường hợp người lao động thỏa thuận được nghỉ và không hưởng lương:

Người lao động được nghỉ 01 ngày và không hưởng lương theo quy định của pháp luật khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

Ngoài ra, người lao động và người sử dụng lao động phải trực tiếp thỏa thuận về việc nghỉ không hưởng lương để rõ ràng hơn trong việc trả lương của người sử dụng lao động.

2. Trường hợp phải ngừng hoặc nghỉ công việc:

Người lao động được hưởng lương trong các trường hợp sau:

  • Do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương
  • Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương cơ bản.
  • Sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm,… thì tiền lương ngừng việc do cả hai bên thỏa thuận.

Tiền lương tối thiểu áp dụng theo vùng cho người lao động khi ngừng hoặc nghỉ công việc:

  • Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
  • Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
  • Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
  • Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

3. Trường hợp Công ty không thực hiện đúng nghĩa vụ trả lương ngừng việc cho người lao động:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 16 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định về Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: không trả hoặc trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật, theo một trong các mức sau đây:

Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Trả lời